Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 15  W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 1. W celu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim, wprowadza się elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim.
 3. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w następujący sposób:
 4. a) nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć tylko obecność dziecka w danym dniu;
 5. b) elektroniczny system ewidencji rejestruje godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z
 6. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5-godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 7. Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim.
 8. Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko, zwrotowi podlega także duplikat karty wydany wskutek zniszczenia, zgubienia lub kradzieży.
 9. Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 10. Rodzic/prawny opiekun może dokupić maksymalnie 3 dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka, wyłącznie dla osób upoważnionych do odbioru dziecka. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora przedszkola – załącznik nr 1 do regulaminu.
 11. Fakt utraty karty należy niezwłocznie zgłosić do Intendenta lub sekretariatu Przedszkola nr 15                                                     w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej rodzicowi obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty to cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty wysyłki. Zgłoszenie potrzeby zakupu należy złożyć pisemnym wnioskiem do dyrektora przedszkola – załącznik nr 1 do regulaminu.
 13. Przyprowadzając dziecko, rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
 14. Odbierając dziecko, rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie, przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.
 15. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 16. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczaniem odpłatności za cały dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie (z odliczeniem 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmującego godziny 8.00 – 13.00).
 17. Czytniki kart zbliżeniowych sygnalizują zmianą koloru diody z czerwonej na zieloną rejestrację w systemie. W tym celu należy zbliżyć kartę do oznaczonego na czytniku miejsca, po czym system automatycznie rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 18. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest stawka żywieniowa w wysokości 11 zł za dzień obowiązująca w Przedszkolu nr 15, niezależnie od tego, w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola.
 19. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku.
 20. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.
 21. W przypadku awarii systemu, usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do p. intendent lub w sekretariacie przedszkola. Pracownik przyjmie zgłoszenie od rodzica, zanotuje godzinę wejścia/wyjścia w formie papierowej potwierdzoną podpisem rodzica, a po usunięciu usterki dane zostaną wprowadzone do systemu.
 22. Zmiana opłat za karty musi być podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w placówce (informacja na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców).
 23. Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 24. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się ewidencjonowanie pobytu dziecka w formie papierowej. Rodzic/opiekun prawny odnotowuje czas wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza własnym podpisem. Brak wpisu oznacza naliczenie opłat za cały dzień.
 25. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz do wglądu u Dyrektora przedszkola.
 27. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Załącznik nr 1

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ZBLIŻENIOWEJ

 

 

 

………………………………………………………..…………………………      ……………..

                                         (Imię i nazwisko dziecka)                                                                         (grupa)

 

 

 1. Duplikat karty zbliżeniowej* dla ……………………………………………………….

                                                                   (imię i nazwisko rodzica lub osoby upoważnionej)

    

 

 1. Karta zbliżeniowa dodatkowa dla …………………………………………………………….

                                                                              (imię i nazwisko rodzica lub osoby upoważnionej)

 

 

 1. Karta zbliżeniowa dodatkowa dla …………………………………………………………….

                                                                                  (imię i nazwisko rodzica lub osoby upoważnionej)

 

 

 1. Karta zbliżeniowa dodatkowa dla …………………………………………………………….

                                                                            (imię i nazwisko rodzica lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Zobowiązuję się do uiszczenia kwoty 5,95 zł za każdą zamówioną kartę zbliżeniową w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku.      

 

 

 

……..………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

……………………………….

(data wpływu wniosku – Przedszkole)

*Wnioskuje się w razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży

 

 

 

Skip to content