^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Odpłatność 1 luty 2021r.

Ważne informacje dotyczące odpłatności od 1 lutego 2021r. 

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z Ogłoszeniem dla Rodziców, a następnie wydrukować Deklarację str. 1 oraz str. 2, wypełnić i dostarczyć do przedszkola do dnia 22.01.2021r. (piątek)

UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021 r. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 8.00 – do 13.00 a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania

i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w placówce                  od poniedziałku 18.01.2021 r.

Wypełnione deklaracje należy oddać do dnia 22.01.2021 r.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie. Uaktualniony statut będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola od dnia 01.02.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą w/w opłaty.

Ogłoszenie dla Rodziców.

Odpłatność za przedszkole str.1 - Statut

Odpłatność za przedszkole str.2 - Statut 

Deklaracja str. 1

Deklaracja str. 2 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Szkolnej nr 26 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62-736-95-65, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentowane przez dyrektora Panią Małgorzatę Olejniczak- Hyla.
 2. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
  jest Pan Adam Korzuch, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – wizerunek dziecka;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych placówki - w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz wynikających z nich rozporządzeń wykonawczych;
 3. 6 ust 1 lit. e RODO – realizowanie zadań w interesie publicznym .
  1. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie
   techniczne dla systemów informatycznych, firmie świadczącej usługi pocztowe, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. W przypadku wizerunku, może on zostać opublikowany na stronie internetowej przedszkola.
  2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi oraz w przypadku zgody do jej wycofania.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody należy przesłać pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo,
   iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym a w przypadku realizacji zadania publicznego oraz zgody dobrowolnym,
   a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez przedszkole.

PROCEDURY

SPIS PROCEDUR:
I. PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
II. PROCEDURA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO
III. PROCEDURA CE, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK
IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
V. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
VI. PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI
VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH
VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU
I ZDROWIU DZIECKA, WYPADKU
IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA
X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ
ORAZ Z DZIECKIEM ZANIEDBYWANYM
XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE
XII. PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
XIII. PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW , WYJŚĆ I WYCIECZEK
XIV. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PODCZAS POBYTU NA PLACU ZABAW
XV. PROCEDURA ZABEZPIECZENIA PRZED WTARGNIECIEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH

Szczegółowy opis procedur znajduje się w Księdze Procedur, która znajduje się w biurze Dyrektora przedszkola.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.