^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

W roku szkolnym 2019/2020 języka angielskiego będzie uczyła pani Magdalena Dolata, magister filologii angielskiej UAM Poznań, oligofrenopedagog .Pani Magdalena pracuję w zawodzie od ponad 20 lat. Wybór zawodu nauczyciela był podyktowany pasją do nauki języka obcego oraz chęci przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności innym szczególnie dzieciom i młodzieży.

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest „wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju”. (Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 – załącznik nr 1).

Założenia programu z języka angielskiego na rok 2019/2020

lp. Wybrane cele wychowania przedszkolnego Działania stosowane na zajęciach języka angielskiego Przykłady ćwiczeń
1.

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej słuchanie i śpiewanie piosenki-powitania, np. Hello Mickey
2.

Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

refleksja nad zachowaniami bohaterów historyjek i bajek, omówienie znaczenia opowiadań z morałem słuchanie opowiadań
3.

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym, stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością", przedstawienia w języku obcym oglądanie materiałów DVD w wersji oryginalnej, ograniczanie użycia języka ojczystego na lekcjach języka angielskiego
4.

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej
w społeczności dzieci, praca w zespołach
zabawy typu role play
5.

Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

praca w parach, zespołach, techniki dramowe, stymulowanie współpracy oraz przyjaznego współzawodnictwa podczas zabaw
i gier edukacyjnych, wspólne rozwiązywanie zadań językowych
zabawa musical chairs
6.

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR (Total Physical Response) piosenka Head and shoulders
7. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. wykorzystanie materiałów wizualnych, przedmiotów z otoczenia dziecka, rysowanie, wyrabianie spostrzegawczości, zapoznanie dzieci ze światem ich rówieśników z innych krajów poznanie innych zwyczajów i świąt, np. Christmas in Britain
8.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

śpiewanie, klaskanie, zabawy rytmiczne, rymowanki, teatrzyk, pantomima, rysowanie, malowanie, inne formy prac plastycznych rymowanka Animal chant, wyklejanka My super animal, odgrywanie historyjek
9.

Kreowanie (…) sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja, stymulowanie refleksji nad tożsamością Polaka
z perspektywy europejskiej
piosenki okolicznościowe, np. „Sto lat"
i
Happy Birthday
10. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego, dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się angielskim,   osłuchanie z angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych, zastosowanie nowoczesnych technik, np. praca z komputerem, tablicą interaktywną

Zapoznanie z podstawowym słownictwem dotyczącym

najbliższego świata dziecka, np. My favourite

toys, zapoznanie z podstawowymi strukturami

pozwalającymi na komunikację w języku obcym

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.