^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Artykuły

Programy i projekty

W przedszkolu w roku szkolny 2018/2019 realizowane są następujące programy:

Program Wychowania Przedszkolnego "Nasze Przedszkole" autorstwa Wiesława Żaby - Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej (Wydawnictwo MAC Nasze przedszkole). Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym "Kochamy Dobrego Boga" (nr AZ-0-01/10) realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych, wg podręcznika "Spotkania dzieci Bożych". Założenia programu to przede wszystkim wprowadzenie dzieci w życie religijne. U podstaw katechezy przedszkolnej znajduje się proces chrześcijańskiego wtajemniczenia zapoczątkowany w sakramencie chrztu. Nowe treści religijne w nauczaniu religii dzieci przedszkolnych włączone są w naturalny proces przeżywania, refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania o otaczającym świecie, ludziach i Bogu. Dzieci doświadczają zatem, że nie są same przed Bogiem lecz że razem z innymi należą do wspólnoty dzieci Bożych, stopniowo poznają znaki i miejsca religijne, poznają lepiej kim jest Bóg, Jego Syn - Jezus, stopniowo odkrywają, że są uczniami Jezusa i pragną Go naśladować.

 

Program nauczania języka angielskiego:

Założenia programu z języka angielskiego na rok 2018/2019

lp. Wybrane cele wychowania przedszkolnego - Działania stosowane na zajęciach języka angielskiego - Przykłady ćwiczeń
1. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami, stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej słuchanie i śpiewanie piosenki-powitania, np. Hello Mickey
2. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
refleksja nad zachowaniami bohaterów historyjek i bajek, omówienie znaczenia opowiadań z morałem słuchanie opowiadań
3. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.- wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym, stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością", przedstawienia w języku obcym oglądanie materiałów DVD w wersji oryginalnej, ograniczanie użycia języka ojczystego na lekcjach języka angielskiego
4. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci, praca w zespołach zabawy typu role play
5. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
praca w parach, zespołach, techniki dramowe, stymulowanie współpracy oraz przyjaznego współzawodnictwa podczas zabaw i gier edukacyjnych, wspólne rozwiązywanie zadań językowych zabawa musical chairs
6. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR (Total Physical Response) piosenka Head and shoulders
7. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. wykorzystanie materiałów wizualnych, przedmiotów z otoczenia dziecka, rysowanie, wyrabianie spostrzegawczości, zapoznanie dzieci ze światem ich rówieśników z innych krajów poznanie innych zwyczajów i świąt, np. Christmas in Britain
8. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
śpiewanie, klaskanie, zabawy rytmiczne, rymowanki, teatrzyk, pantomima, rysowanie, malowanie, inne formy prac plastycznych rymowanka Animal chant, wyklejanka My super animal, odgrywanie historyjek
9. Kreowanie (…) sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja, stymulowanie refleksji nad tożsamością Polaka z perspektywy europejskiej piosenki okolicznościowe, np. „Sto lat"i Happy Birthday
10. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego, dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się angielskim, osłuchanie z angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych, zastosowanie nowoczesnych technik, np. praca z komputerem, tablicą interaktywną Zapoznanie z podstawowym słownictwem dotyczącym najbliższego świata dziecka, np. My favourite toys, zapoznanie z podstawowymi strukturami pozwalającymi na komunikację w języku obcym

Program własny kółka matematycznego:

Program kółka matematycznego „Wędrówki po grzybkowej matematyce z elementami algorytmów i programowania”.

Autor: mgr Agnieszka Grzybek
Program opracowany został dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Głównym celem programu własnego jest rozwijanie umiejętności w zakresie kreowania aktywności matematycznej dzieci, zachęcanie ich do samodzielnego myślenia oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Program zakłada realizację następujących zagadnień:
1. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
3. Kształty i figury geometryczne.
4. Klasyfikowanie przedmiotów, zbiory.
5. Dokonywanie pomiarów długości, szerokości i wysokości porównywanie wielkości i masy.
6. Kształtowanie pojęć liczbowych.
7. Poznanie i konstruowanie gier planszowych.
8. Zabawy z kodowaniem.

Program będzie realizowany od września do czerwca w ciągu roku szkolnego 2017/2018 grupa II i 2018/2019 w grupie VI.

Zajęcia w formie zabawy będą odbywały się 2 - 3 razy w miesiącu.

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.